Privacyverklaring

Connect Real Estate is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wiersedreef 14
3433 ZX Nieuwegein
e-mail: info@connect-realestate.nl
telefoon: 030-265 09 09


Persoonsgegevens die wij verwerken
Connect Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BTW-nummers
- Nummer ID-bewijs
- Kadastrale informatie
- Informatie van de Kamer van Koophandel 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Connect Real Estate verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om een taxatieopdracht uit te kunnen voeren;
- Connect Real Estate verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Connect Real Estate bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Connect Real Estate deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Connect Real Estate blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Connect Real Estate uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.  

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU
Connect Real Estate deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Connect Real Estate en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@connect-realestate.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Connect Real Estate. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@connect-realestate.nl.